Предварително планиране на грижите

compassion.alz

Administrator
Staff member
Организация
OCMW Kortrijk
Уеб сайт на казуса
Съдържание
  1. Разширено планиране на грижите
Ключови думи
  1. край на живота
Предварителното планиране на грижите (ППГ) дава възможност на хората да планират бъдещите си грижи и подкрепа. Това е от значение за хората с деменция, тъй като съществува възможност те да имат трудности да го направят по-късно. Понастоящем ППГ се разглежда като обсъждане на целия процес на полагане на грижи. Като човек с деменция, вие изяснявате какво е важно за вас и как искате да бъдете подкрепени.

Независимо от факта, че сте създали ППГ, винаги е възможно вашите предпочитания и желания да се променят. Важно е да продължите да слушате човека.

Предварителното планиране на грижите е динамичен, насочен към личността и приобщаващ процес, фокусиран върху качеството на живот.

Има няколко насоки и методи за започване и поддържане на процеса на предварително планиране на грижите.

Като добра практика цитираме пример от Белгия: „Преди да забравя“. Това е приложение и свързан метод, разработен за провеждане на разговори за предварително планиране на грижите с хора с деменция. Проектът предлага на потребителя визия, методология и инструмент. Това не е просто начин да проведем разговора. За повече информация: в YouTube „ Vor ik het vergeet„или на уебсайта „Voor ik het vergeet“ (Преди да забравя)

Знаете ли за подобни инструменти, методи или насоки за провеждане на разговори за предварително планиране на грижите? Кои според вас са важните точки за привличане на внимание?

Предварително планиране на грижите

Предварителното планиране на грижите (ППГ) дава възможност на хората да планират бъдещите си грижи и подкрепа, включително медицинско лечение, докато те имат способността да го направят.“ Създаването на[1] ППГ със сигурност е от значение за хората, които са изложени на риск от загуба на умствените си способности (напр. поради прогресивно заболяване като деменция) или за хора, чийто умствен капацитет се променя с течение на времето (напр. при психологически разстройства). В ролята си на обучител на възрастни вие допринасяте за това концепцията за предварително планиране на грижите да стане известна и отворена за обсъждане.

Определението за ранно планиране на грижите се промени през последните години. Когато в началото акцентът беше поставен върху края на живота, с особено внимание към писмените завещания, това се превърна в по-широка интерпретация. Предварителното планиране на грижите обхваща целия процес на полагане на грижи, в който лицето (или законният представител) изразява своите желания, ценности и очаквания, в координация с неформални лица, полагащи грижи, и предоставящи грижи.[2]

Поради специфичното естество (когнитивен спад) на деменцията се препоръчва предварителното планиране на грижите да се обсъжда на ранен етап. Това не е задължение за съответния човек и неговите близки, не всеки иска да мисли за бъдещето.

Но превръщайки предварителното планиране на грижите в тема за обсъждане, неформалните болногледачи могат да се адаптират към лицето и неговите желания и е по-лесно да се вземат решения в най-добър интерес, когато капацитетът вече го няма. „Как човекът с деменция би искал да се случи това?“

Въпреки това е важно да продължите да чувате гласа на човек с деменция. Ценностите, желанията и предпочитанията могат да се променят с течение на времето. „Какво е качеството на живот в момента?“ Предварителното планиране на грижите и настоящата воля на лицето с деменция се подкрепят взаимно. Действителната воля на лицето може да бъде получена чрез взаимодействие със самото лице и/или чрез наблюдения и консултации с ключови заинтересовани страни.

Предварителното планиране на грижите е динамичен, насочен към личността и приобщаващ процес, фокусиран върху качеството на живот.

Има няколко насоки и методи за започване и поддържане на процеса на предварително планиране на грижите.

Като добра практика цитираме пример от Белгия: „Преди да забравя“. Това е приложение и свързан метод, разработен за провеждане на разговори за предварително планиране на грижите с хора с деменция. Проектът предлага на потребителя визия, методология и инструмент. Това не е просто начин да проведем разговора. За повече информация: в YouTube „ Vor ik het vergeet„или на уебсайта „Voor ik het vergeet“ (Преди да забравя)

Знаете ли за подобни инструменти, методи или насоки за провеждане на разговори за предварително планиране на грижите? Кои според вас са важните точки за привличане на внимание?


[1]Добро предварително планиране на грижите

[2]Sociaal.net: Vroegtijdige Zorgplanning bij dementie
 
Last edited:
Top