Προηγμένος σχεδιασμός φροντίδας

nicholas

Administrator
Staff member
Οργανισμός
Emphasys Centre
Ιστότοπος της μελέτης περίπτωσης
Περιεχόμενο
  1. Προηγμένος σχεδιασμός φροντίδας
Λέξεις κλειδιά
  1. τέλος ζωής
Το Advance Care Planning (ACP) δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να προγραμματίσουν τη μελλοντική τους φροντίδα και υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής περίθαλψης, ενώ έχουν την ικανότητα να το κάνουν».[1] Η πραγματοποίηση ACP είναι σίγουρα σημαντική για άτομα που κινδυνεύουν να χάσουν τις νοητικές τους ικανότητες (π.χ. λόγω προοδευτικής νόσου όπως η άνοια) ή για άτομα των οποίων οι νοητικές ικανότητες ποικίλλουν με την πάροδο του χρόνου (π.χ. με ψυχολογικές διαταραχές).

Ο ορισμός του προγραμματισμού έγκαιρης φροντίδας έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Εκεί που στην αρχή δινόταν έμφαση μόνο στο τέλος της ζωής του ασθενούς, τώρα πια αυτό έχει εξελιχθεί σε μια ευρύτερη ερμηνεία. Ο σχεδιασμός έγκαιρης φροντίδας ασχολείται με ολόκληρη τη διαδικασία φροντίδας κατά την οποία το άτομο (ή ο νόμιμος εκπρόσωπος) εκφράζει τις επιθυμίες, τις αξίες και τις προσδοκίες του/της, σε συντονισμό με άτυπους φροντιστές και παρόχους φροντίδας.[2]

Λόγω της φύσης της άνοιας, συνιστάται ο σχεδιασμός της έγκαιρης φροντίδας να συζητείται σε πρώιμο στάδιο. Παρόλα αυτά δεν είναι υποχρέωση για τον ενδιαφερόμενο και τα αγαπημένα του πρόσωπα, δεν θέλουν όλοι να σκέφτονται το μέλλον.

Αλλά καθιστώντας τον προγραμματισμό έγκαιρης φροντίδας ένα θέμα συζήτησης, οι άτυποι φροντιστές μπορούν να προσαρμοστούν στο άτομο και στις επιθυμίες του και είναι ευκολότερο να λάβουν αποφάσεις προς το καλύτερο συμφέρον όταν δεν υπάρχουν πλέον οι ικανότητες. «Πώς θα το ήθελε αυτό το άτομο με άνοια;»

Ωστόσο, είναι σημαντικό να συνεχίσετε να ακούτε τη φωνή του ατόμου με άνοια. Οι αξίες, οι επιθυμίες και οι προτιμήσεις μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. «Ποια είναι η ποιότητα ζωής αυτή τη στιγμή;» Ο προγραμματισμός έγκαιρης φροντίδας και η τρέχουσα βούληση του ατόμου με άνοια αλληλοϋποστηρίζονται. Η πραγματική βούληση του ατόμου μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αλληλεπίδρασης με το ίδιο το άτομο ή/και μέσω παρατηρήσεων και διαβουλεύσεων με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο προγραμματισμός έγκαιρης φροντίδας είναι μια δυναμική, προσωπική και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία που επικεντρώνεται στην ποιότητα ζωής.

Υπάρχουν αρκετές κατευθυντήριες γραμμές και μέθοδοι για την έναρξη και τη διατήρηση της διαδικασίας του προγραμματισμού έγκαιρης φροντίδας.

Ως καλή πρακτική, αναφέρουμε ένα παράδειγμα από το Βέλγιο: «Πριν ξεχάσω». Αυτή είναι μια εφαρμογή και σχετική μέθοδος που αναπτύχθηκε για τη διεξαγωγή συνομιλιών σχετικά με τον προγραμματισμό έγκαιρης φροντίδας με άτομα με άνοια. Το έργο προσφέρει στον χρήστη ένα όραμα, μια μεθοδολογία και ένα εργαλείο. Δεν είναι απλώς ένας τρόπος για να συζητήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες: στο YouTube " Voor ik het vergeet" ή στον ιστότοπο "Voor ik het vergeet" (Πριν ξεχάσω)

Γνωρίζετε παρόμοια εργαλεία, μεθόδους ή οδηγίες για τη διεξαγωγή συνομιλιών σχετικά με τον προγραμματισμό έγκαιρης φροντίδας; Ποια πιστεύετε ότι είναι σημαντικά σημεία προσοχής;
 
Top